Rezervasyon
Raffles The Bosphorus - Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. Aydınlatma Metni

Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. Aydınlatma Metni

ZORLU YAPI YATIRIM A.Ş. ZORLU CENTER OTELCİLİK ŞUBESİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

 • Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. Zorlu Center Otelcilik Şubesi (“Zorlu” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’da belirtilen temel ilkelere uygun olarak kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

 

İşlenen Kişisel Verileri Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Kişisel verilerin işlenme şartları
· Kimlik Bilgileri (İsim, Soy İsim, TCKN, Yabancı Kimlik Numarası)

 

· İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta, Adres)

 

· İşlem Güvenliği Bilgileri (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgileri)

 

· Hukuki İşlem Bilgileri (Herhangi Bir Hukuki Uyuşmazlık Yaşanması Halinde Kaydedilen Bilgiler)

 

· Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgileri (Ziyaretçi Giriş – Çıkış Bilgileri, CCTV Kamera Kayıtları)

· Şirket içi raporlamaların gerçekleştirilmesi;

· Şirketimiz yerleşkelerinin güvenliğinin sağlanması,

· Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi;

· Şirketimizin denetim, teftiş veya kontrol faaliyetlerinin planlanması ve icrası;

· Şirketimizin hukuki faaliyetlerinin planlanması veya icrası;

· Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;

· Kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi;

· Hukuki süreçlerin takip edilmesi ile yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması,

·

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 

· Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 

· İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda,

 

 • Bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma gibi konularda hizmet alınan tedarikçilerimiz;
 • Denetim, vergi danışmanlığı ile hukuk işlemlerinin yürütülmesi kapsamında Şirketimize hizmet sunmakta olan Zorlu Holding Anonim Şirketi,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları,
 • İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kanunen belirlenmiş belirli şartlara uygun olarak kurulmuş ve yine kanunun belirlediği çerçevede faaliyetlerini devam ettiren özel kurum veya kuruluşlar (bağımsız denetim şirketleri, noterler veya arabulucular)

 

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, basılı formlar, e-posta ve elektronik kanallar üzerinden işbu metnin ikinci maddesinde belirtilen hukuki şartlar doğrultusunda toplanmaktadır.

 

 • Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, yazılı bir şekilde Levazım, Zorlu Center, Koru Sokağı, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresine yazılı olarak, zorluyapi.otel@hs03.kep.tr    adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Şirketimiz’e daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile bookus.istanbul@raffles.com  adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.